Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Chiêu sinh Nghề phổ thông (Nghề cộng điểm) cho học sinh cấp Trung học cơ sở năm học 2017-2018