Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Giới thiệu chương trình các chuyên đề ngày tết tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phụ nữ Đà Nẵng