Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Mùa thu cách mạng hào hùng ở Đà Nẵng 70 năm trước